โทรคมนาคมแห่งชาติลงนามร่วมมือโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club

โทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับอาชีวศึกษา และเทศบาลเมืองมหาสารคาม เปิดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club พัฒนาศักยภาพของเยาวชน ชุมชน ให้ใช้อินเทอร์เน็ตในการสร้างอาชีพ

โดยที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการเพาะพันธุ์ดี
NT Youth Club ร่วมกับ เทศบาลเมืองมหาสารคาม และวิทยาลัยอาชีวมหาสารคาม พร้อมจัดพิธีเปิดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนใหม่ของ ปี 2565 “ชุมชนตักสิลานคร จังหวัดมหาสารคาม” โดย นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเสกสรรค์ มิตรเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด NT เป็นประธานในพิธี โดยมี รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายวัฒนา สอาดดี โทรศัพท์จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ลงนาม โดยมีเยาวชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และคนในชุมชน ร่วมในพิธี วัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club มีการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านไอซีที เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ชุมชน ให้ใช้อินเทอร์เน็ตในการสร้างอาชีพ รายได้และประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของชุมชน พร้อมสอนการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดด้านการทำเกษตรกรรมยุคใหม่ สร้างเกษตรกรยุคดิจิทัล (Smart Farm) ผ่านระบบ Smart Farming ของNT เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง


นายเสกสรรค์ มิตรเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด NT กล่าวว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) การเป็นองค์กรขนาดใหญ่ด้านโทรคมนาคม ดำเนินธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัล มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันต่างๆ สนับสนุนการพัฒนาประเทศร่วมกับภาครัฐ รวมถึงตอบสนองความต้องการของพันธมิตรและคู่ค้าควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยใช้แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม และเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันนโยบาย Digital 4.0 ผ่านการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลแก่ภาครัฐและการบริหารโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลของชาติ โดยกรอบแนวคิด CSR ของ NT มีการดำเนินการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยนำมาบูรณาการและปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการนำความสามารถพิเศษหลักขององค์กร (Core Competency) สนับสนุนและเสริมสร้าง ความเข็มแข็งของชุมชน


การจัดกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ปี 2565 สำหรับชุมชนใหม่ ประเดิมคัดเลือกให้จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมชื่อชุมชนว่า “ชุมชนตักสิลานคร” ภายใต้ผู้นำชุมชนระดับ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
และ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม การคัดเลือกชุมชนและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการคัดเลือกชุมชนที่มีผู้นําให้ความสนใจในโครงการ เป็นชุมชนที่มีความพร้อมและสนใจที่จะเรียนรู้การใช้สื่ออินเทอร์เน็ต ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนองค์กรท้องถิ่น เป็นความร่วมมือกันของ เทศบาลเมืองมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม และ NT ซึ่งความร่วมมือนี้ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือซึ่งจะเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของ จังหวัดมหาสารคาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนตักสิลานคร โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้อง ในสังคมยุคที่เข้าสู่ Digital Citizen และการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัยมีการอบรมด้านไอซีทีและเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับชุมชน เยาวชน การทำสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook, YouTube, Website, tiktok รวมถึงเทคนิคการถ่ายภาพ การตัดต่อ วิดีโอ การนำประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งเพิ่มศักยภาพ ทางเศรษฐกิจของชุมชน พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนขยายตลาดให้กับชุมชน

เนื่องด้วยปัจจุบันอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทัลและโซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน พร้อมกันนี้มีกิจกรรมสาธิตพื้นที่เกษตรอัจฉริยะ มีการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดด้านการทำเกษตรกรรมยุคใหม่ สร้างเกษตรกรยุคดิจิทัล (Smart Farm) ผ่านระบบ Smart Farming ของ NT เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จให้กับชุมชนอื่น หรือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อไป