เลือกตั้งล่วงหน้า มหาสารคาม

เลือกตั้งล่วงหน้า”มหาสารคาม”เช็คสถานที่ก่อนเดินทางไปใช้สิทธิ์

เลือกตั้งล่วงหน้า มหาสารคาม ทั่้ง 5 เขตเลือกตั้ง เช็คสถานที่ก่อนเดินทางไปใช้สิทธิ์

ตามที่สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงาน กกต. จังหวัดมหาสารคาม เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562   ซึ่งได้มายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. 2562 – 19 ก.พ. 2562  เพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 2562  เวลา 08.00-17.00 น.

สถานที่ลงคะแนนในเขตเลือกตั้ง  ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 1,069 คน

จำนวนผู้ขอลงทะเบียนในเขต 11 แห่ง ดังนี้่

เขต 1 อ.แกดำ จำนวน 36 คน อ.โกสุมฯ จำนวน 0 คน อ.เมือง จำนวน 528 คน รวม 564 คน

เขต 2 อ.บรบือ จำนวน 96 คน อ.วาปีปทุม จำนวน 155 คน รวม 251

เขต 3 อ.นาเชือก จำนวน 0 คน อ.นาดูน จำนวน 6 คน อ.พยัตฯ จำนวน 36 คน อ.ยางสีสุราช จำนวน 28 คน รวม 70 คน

เขต 4 อ.กุดรัง จำนวน 50 คน อ.โกสุมฯ จำนวน 94 คน อ.นาเชือก จำนวน 3 คน อ.บรบือ จำนวน 0 คน รวม 147 คน

เขต 5 อ.กันทรวิชัย จำนวน 0 คน อ.โกสุมพิสัย จำนวน 0 คน อ.ชื่นชม จำนวน 0 คน อ.เชียงยืน จำนวน 37 คน รวม 37 คน

ทั้งนี้สถานที่ลงคะแนนในเขตเลือกตั้ง ลงคะแนนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

 

สถานที่ลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 14,410 คน

ที่เลือกตั้งกลางเขตที่ 1  หอประชุมโรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง ลงทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 11,609 คน มี 15 หน่วย

ที่เลือกตั้งกลางเขตที่ 2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม ลงทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 841 คน มี 1 หน่วย

ที่เลือกตั้งกลางเขตที่ 3 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ลงทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 586 คนมี 1 หน่วย

ที่เลือกตั้งกลางเขตที่ 4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย ลงทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 830 คนมี 1 หน่วย

ที่เลือกตั้งกลางเขตที่ 5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงยืน ลงทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 540 4 คนมี 1 หน่วย

เลือกตั้งล่วงหน้า มหาสารคาม