แยกก่อนทิ้ง-แยกขยะ-ขยะ-กำจัดขยะ-เทศบาลเมืองมหาสารคาม-มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม เดินหน้าปฎิบัติการ 60 วัน“แยกก่อนทิ้ง”ลดขยะมูลฝอยชุมชน

เทศบาลเมืองมหาสารคาม เดินหน้าแผนปฎิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดมหาสารคาม”

เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองมหาสารคาม นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเริ่มต้นการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดมหาสารคาม” โดยมีนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  กล่าวรายงาน และมีการลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการคัดแยกก่อนทิ้ง การปฎฺิเสธโฟมลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อ เนื่องให้เกิดการรักษ์สิ่งแวดล้อมตามนโยบายจังหวัดสะอาด อย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนชุมชนและประชาชน ตลอดจนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 300 คน

แยกก่อนทิ้ง-แยกขยะ-ขยะ-กำจัดขยะ-เทศบาลเมืองมหาสารคาม-มหาสารคาม

แยกก่อนทิ้ง-แยกขยะ-ขยะ-กำจัดขยะ-เทศบาลเมืองมหาสารคาม-มหาสารคาม แยกก่อนทิ้ง-แยกขยะ-ขยะ-กำจัดขยะ-เทศบาลเมืองมหาสารคาม-มหาสารคาม

นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า  ขยะมูลฝอยในประเทศไทยถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญโดยเฉพาะขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการ อุปโภค บริโภค และกิจกรรมทั้งหลายของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ชุมชน ตลาด ร้านค้า และสถานประกอบการ ปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น หากไม่ได้รับการจัดการขยะที่ได้มาตรฐาน จะก่อให้เกิดมลพิษและไม่เกิดการนำกลับมาใช้ซ้ำ เร่งให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น เช่น ปฎิกิริยาเรือนกระจกที่มีสาเหตุจากขยะเทกอง มีการปล่อยก๊าซมีเทน ก๊าซซัลเฟอร์กับก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ออกมา เป็นต้น ซึ่งการแยกขยะจากต้นทางจะเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

แยกก่อนทิ้ง-แยกขยะ-ขยะ-กำจัดขยะ-เทศบาลเมืองมหาสารคาม-มหาสารคาม แยกก่อนทิ้ง-แยกขยะ-ขยะ-กำจัดขยะ-เทศบาลเมืองมหาสารคาม-มหาสารคาม

ด้านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม กล่าวว่า  ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญของปัญหาขยะ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน โดยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ตอบรับนโยบาย จึงได้จัดกิจกรรม แผนปฎิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทางและปลายทาง โดยจัดทำป้ายกำหนดสี เพื่อแยกขยะในถุงจำนวน 4 ประเภท สำหรับขยะจากครัวเรือน และตั้งถังขยะ 2 สี สำหรับตั้งในพื้นที่สาธารณะ คือ สีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล และสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

แยกก่อนทิ้ง-แยกขยะ-ขยะ-กำจัดขยะ-เทศบาลเมืองมหาสารคาม-มหาสารคาม แยกก่อนทิ้ง-แยกขยะ-ขยะ-กำจัดขยะ-เทศบาลเมืองมหาสารคาม-มหาสารคาม

แยกก่อนทิ้ง-แยกขยะ-ขยะ-กำจัดขยะ-เทศบาลเมืองมหาสารคาม-มหาสารคาม