จุดกลับรถ-เทศบาล-มหาสารคาม-พัฒนา-จุดเสี่ยง

เมืองมหาสารคาม ระดมสมอง ปรับปรุงจุดกลับรถ ขยายถนนลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในชุมชน

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ระดมสมองหารือทุกภาคส่วน ปรับปรุงจุดกลับรถและขยายถนน หวังลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในชุมชน

ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ประชุมหารือร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง พื้นที่ชุมชนปลอดภัยลดจุดเสี่ยงทางถนน โดยมีนายไมตรี พรมดา , ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายศิริชัย ศิริไปล์ , นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา รองปลัดเทศบาลฯ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม สารวัตรจราจร งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม ตัวแทนชุมชนพื้นที่จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

เทศบาล-มหาสารคาม-พัฒนา-จุดเสี่ยง

ทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยทางท้องถนนในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประกอบกับพื้นที่บริเวณทางแยกและจุดกลับรถหลายแห่ง พบว่ามีความเสี่ยงหรือเป็นจุดอันตรายที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะจุดเสี่ยงตามชุมชน จุดเสี่ยง คือ จุดอันตรายบนท้องถนน หรือบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทางแยก ทางตรง ทางโค้ง หรือจุดกลับรถ

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดจุดเสี่ยงตามท้องถนน เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยข้อมูลที่ได้จากการประชุมวันนี้ หลัก ๆ ประกอบด้วย

  • สี่แยก Toyota ติดตั้งไฟแดงและขยายเลนจราจรตรงเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนผดุงวิถี
  • บริเวณหน้าวัดบ้านค้อ กำหนดให้ปิดจุดยูเทิร์นจุดกลับรถบ้านค้อ และบริเวณจุดกลับรถเข้าชุมชนศรีมหาสารคามให้ปิดเกาะกลางถนน ส่วนบริเวณจุดกลับรถหน้าร้านปทุมวันจะทำการขยายช่องทางการจราจร ให้รถรอเลี้ยวขวา เพื่อให้รถมีจุดจอดรอรถเลี้ยวตรงจุดยูเทิร์น
  • บริเวณหน้าโกลบอลเฮ้าส์ จะทำการปิดจุดกลับรถบริเวณหน้าโกลบอลเฮ้าส์ และจากขยายจุดกลับรถไปทางสามแยกวาปีประมาณ 200 เมตร
  • บริเวณสี่แยกสี่แยกเทคนิค จะทำการติดตั้งไฟจราจรและทำการเพิ่มผิวจราจรเลี้ยวซ้ายบริเวณหน้าร้านสวีทมีให้มีความกว้างขึ้น

เทศบาล-มหาสารคาม-พัฒนา-จุดเสี่ยง

ทั้งนี้จากการประชุมดังกล่าวเทศบาลเมืองมหาสารคามจะสรุปการแก้ปัญหาตามมติที่ประชุม และจะได้นำเสนอผู้เกี่ยวข้องประชุม กับประชาชนผู้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง มาร่วมรับฟังและขอรับความเห็นชอบในการแก้ปัญหาต่าง ๆ อีกครั้ง และเมื่อมีการพิจารณาเห็นชอบร่วมกันแล้ว ข้อมูลนี้จึงจะได้รับการบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาล พิจารณางบประมาณต่อไป ซึ่งคาดว่าความชัดเจนทั้งหมดจะเกิดขึ้นในปี 2561 นี้