เทศบาล-มหาสารคาม-ป้องกัน-พิษสุนัขบ้า-ชุมชน

เทศบาลเมืองฯ กวาดล้างพิษสุนัขบ้า 30 ชุมชน  ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวไปแล้ว 3,522 ตัว

เทศบาลเมืองมหาสารคาม กวาดล้างพิษสุนัขบ้าใน 30 ชุมชน  ล่าสุด…ระดมเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวไปแล้ว 3,522 ตัว หากประชาชนยังไม่นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถนำสัตว์ของท่านมาที่สำนักการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ในวันและเวลาราชการ

นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เปิดเผยว่า จากการที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ลงพื้นที่ปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ในเขตเทศบาลฯทั้งหมด ซึ่งการสำรวจล่าสุดมีสุนัขและแมว จำนวน 3,305 ตัว กิจกรรมนี้ ถือเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรและสัตว์เลี้ยง โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าใน พ.ศ.2563 หน่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ได้สรุปข้อมูลฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 5-15 มีนาคม 2561 ทั้ง 30 ชุมชน แบบรวมทั้งหมาและแมว ดังนี้…

 1. ชุมชนโพธิ์ศรี 1 จำนวน 156 ตัว
 2. ชุมชนโพธิ์ศรี 2 จำนวน 133 ตัว
 3. ชุมชนอุทัยทิศ 1 จำนวน 101 ตัว
 4. ชุมชนอุทัยทิศ 2 จำนวน 72 ตัว
 5. ชุมชนอุทัยทิศ 3 จำนวน 125 ตัว
 6. ชุมชนอุทัยทิศ 4 จำนวน 87 ตัว
 7. ชุมชนส่องเหนือ จำนวน 148 ตัว
 8. ชุมชนส่องใต้ จำนวน 84 ตัว
 9. ชุมชนอภิสิทธิ์ 1 จำนวน 140 ตัว
 10. ชุมชนอภิสิทธิ์ 2 จำนวน 162 ตัว
 11. ชุมชนบ้านแมด จำนวน 119 ตัว
 12. ชุมชนนาควิชัย1 จำนวน 82 ตัว
 13. ชุมชนนาควิชัย2 จำนวน 53 ตัว
 14. ชุมชนนาควิชัย3 จำนวน 74 ตัว
 15. ชุมชนเครือวัลย์1 จำนวน 154 ตัว
 16. ชุมชนเครือวัลย์2 จำนวน 73 ตัว
 17. ชุมชนศรีมหาสารคาม จำนวน 135 ตัว
 18. ชุมชนสามัคคี 1 จำนวน 56 ตัว
 19. ชุมชนสามัคคี 2 จำนวน 97 ตัว
 20. ชุมชนธัญญา 1 จำนวน 74 ตัว
 21. ชุมชนธัญญา 2 จำนวน 150 ตัว
 22. ชุมชนธัญญา 3 จำนวน 67 ตัว
 23. ชุมชนธัญญา 4 จำนวน 100 ตัว
 24. ชุมชนมหาชัย จำนวน 55 ตัว
 25. ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 1 จำนวน 107 ตัว
 26. ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 2 จำนวน 124 ตัว
 27. ชุมชนศรีสวัสดิ์ 1 จำนวน 32 ตัว
 28. ชุมชนศรีสวัสดิ์ 2 จำนวน 125 ตัว
 29. ชุมชนศรีสวัสดิ์ 3 จำนวน 72 ตัว
 30. ชุมชนตักสิลา จำนวน 118 ตัว
 31. รับบริการฉีดที่เทศบาล จำนวน 447 ตัว

สรุปยอดรวมได้ดังนี้ แมว 722 ตัว  รวม สุนัข 2,800 ตัว  รวมทั้งสิ้น 3,522 ตัว

ทั้งหมดนี้หากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามท่านใดที่ยังไม่ได้นำสัตว์เลี้ยงของท่านมาทำการฉีดวัคซีน สามารถนำสัตว์ของท่านมาที่สำนักการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ในวันและเวลาราชการ  ในส่วนของสุนัขจรจัดนั้น ทางเทศบาลเมืองมหาสารคามและสำนักงานปศุสัตว์ได้วางแผนเพื่อดำเนินการ 2 รูปแบบ คือ   เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลสุนัขจรจัดในพื้นที่ใด จะให้เจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์ยิงยาสลบแก่สุนัข หรือหาวิธีจับสุนัขที่ไม่คุ้นคนด้วยวิธีการที่ปลอดภัยเพื่อไปทำวัคซีน และประสานส่งตัวไปยังด่านกักกันสัตว์ต่อไป