มหาสารคามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน

จ.มหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ
ที่วัดมหาชัย พระอารามหลวง จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานฝ่ายฆราวาส และพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ในช่วงภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายธรรมนูญแก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วน และประชาชนเข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้ จากที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโดโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ได้แพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และได้มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบ ทั้งทางด้านจิตใจ และความเป็นอยู่ของประชาชน ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศข้อกำหนดให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยในสมัยพุทธกาลการระบาดของโรคก็เคยปรากฏ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้สวดมนต์บท “รตนสูตร” เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทวันตรายทั้งมวลให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด
ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขยายไปในวงกว้าง สร้างความตื่นตระหนกต่อประชาชนทุกเพศทุกวัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีกำลังใจ มีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัย