อุบัติเหตุ-อันตราย-ปีใหม่ จุดเสี่ยง-มหาสารคาม-2562

มหาสารคาม สั่งการ 13 อำเภอ สำรวจจุดอันตราย ลดตายช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

มหาสารคาม เตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ หวังลดความสูญเสียให้น้อยลง พร้อมตรวจเข้มในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 -2 มกราคม 2562

17 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อพิจารณาแผนบูรณาการป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พร้อมทั้งติดตามการสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ที่ผ่านมา รวมถึงมาตรการต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ดำเนินการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

อุบัติเหตุ-อันตราย-ปีใหม่ จุดเสี่ยง-มหาสารคาม-2562 อุบัติเหตุ-อันตราย-ปีใหม่ จุดเสี่ยง-มหาสารคาม-2562

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม กล่าวว่า ให้อำเภอจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอ โดยมีหน้าที่บูรณาการเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในการปฎิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างที่ทำการปกครองอำเภอ สถานีตำรวจ และโรงพยาบาล โดยให้นายอำเภอเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯทำหน้าที่บูรณาการข้อมูลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา มีการตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยมอบหมายปลัดอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานและบูรณาการ และมอบหมายเจ้าหน้าที่รายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุโดยเฉพาะจุดเสี่ยง จุดอันตราย พร้อมจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง จุดบริการ ด่านชุมชน โดยเฉพาะถนนสายรองที่มักพบอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตสูง การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การอำนวยความสะดวกการจราจร และการบังคับใช้กฎหมายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 อย่างเข้มงวดและจริงจัง

อุบัติเหตุ-อันตราย-ปีใหม่ จุดเสี่ยง-มหาสารคาม-2562อุบัติเหตุ-อันตราย-ปีใหม่ จุดเสี่ยง-มหาสารคาม-2562 อุบัติเหตุ-อันตราย-ปีใหม่ จุดเสี่ยง-มหาสารคาม-2562