สมเด็จพระเทพ-พระเทพ-เปิดอาคาร-อาคารเรียน-ผดุงนารี-มหาสารคาม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา รร.ผดุงนารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ” ณ โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม

วันนี้(4 ธันวาคม 2561) เวลา 15.19 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี และข้าราชการ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสนี้ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และผู้แทนโรงเรียนผดุงนารี ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

สมเด็จพระเทพ-พระเทพ-เปิดอาคาร-อาคารเรียน-ผดุงนารี-มหาสารคาม สมเด็จพระเทพ-พระเทพ-เปิดอาคาร-อาคารเรียน-ผดุงนารี-มหาสารคาม

โรงเรียนผดุงนารี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2469 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบสหศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 4,128 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 215 คน และมีนายมีศิลป์ ชินภักดี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนานักเรียนทั้งด้านวิชาการ และเป็นผู้มีคุณธรรม ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่หลายปีการศึกษา ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาจัดกิจกรรมจริยธรรมดีเด่น และเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมเด็จพระเทพ-พระเทพ-เปิดอาคาร-อาคารเรียน-ผดุงนารี-มหาสารคาม

สำหรับ”อาคารเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561″ เป็นอาคารแบบเรียน 324ล./55-ก ได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ 2560 – 2561เป็นเงินจำนวน 26,536,000 บาท(ยี่สิบหกล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดำเนินการเมื่อเดือนมกราคม พุทธศักราช 2560 แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนมีนาคม พุทธศักราช 2561และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชนามว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561” และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.”ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร

สมเด็จพระเทพ-พระเทพ-เปิดอาคาร-อาคารเรียน-ผดุงนารี-มหาสารคาม สมเด็จพระเทพ-พระเทพ-เปิดอาคาร-อาคารเรียน-ผดุงนารี-มหาสารคาม