มมส วันไหล 360

ยิ่งใหญ่งดงาม”วันไหลไท มมส”ออนซอนบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์โฮมใจ

นิสิต มมส สืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดยิ่งใหญ่ “ออนซอนบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์โฮมใจ วันไหลไท มมส”

สาดความเย็นฉ่ำให้ทั่ว “มมส” งดงามและยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปี ด้วยพลังขององค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสโมสรนิสิต 20 คณะ ที่ร่วมใจกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน“ออนซอนบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์โฮมใจ วันไหลไท มมส” สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยมี รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และ นายกนกพงศ์ ทองใบ รักษาการนายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณถนนรอบอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำหรับกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ที่นิสิตทุกคณะร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างและส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทย เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของไทย ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและของภาคอีสาน ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน และถือได้ว่าเป็นการรักษาจารีตประเพณีฮีต 12 คอง 14 ของคนอีสาน ร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ให้คงอยู่ต่อไป

ภายในงาน จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก พระพุทธรูปประจำวันเกิด พระพุทธรูปประจำแต่ละคณะ รดน้ำขอพรผู้บริหาร การประกวดเทพีสงกรานต์นิสิต ทั้ง 20 คณะ การแสดงจากชมรมนาฏยศิลป์และดนตรีพื้นเมือง (วงแคน) และกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ บริเวณถนนหน้าอาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลการประกวดเทพีสงกรานต์นิสิต
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาการสารสนเทศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง ได้แก่ คณะนิติศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สาม ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สี่ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์