อบจ.เสนอแผน 89 ล้านบาท คืนชีวิตลำห้วยผักหนาม อ.วาปีฯ ครบวงจรเสริมอาชีพและแหล่งท่องเที่ยว

อบจ.มหาสารคาม ผลักดันแผนฟื้นคืนชีวิตสายน้ำลำห้วยผักหนาม ต.งัวบา อ.วาปีปทุม หล่อเลี้ยง 28 หมู่บ้าน เสริมอาชีพ ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยว ต้นแบบพลังจิตอาสาพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ

ที่บริเวณลำห้วยผักหนาม บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ 7 ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นายจิตติ สุวรรณิก ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อน โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน  พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่หารือกับคณะกรรมการชุมชนต้นแบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดยนายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นภารกิจชี้แจง ประสานงาน และรวมรวบแผนงาน โครงการการพัฒนาชุมชนริมน้ำ หลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คัดเลือกชุมชนสองฝั่งลำน้ำห้วยผักหนาม ในพื้นที่ 4 ตำบล เป็นชุมชนต้นแบบดำเนินตามโครงการดังกล่าว ตามโครงการที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายมาก่อนหน้านี้

จากการลงพื้นที่สำรวจบริเวณลำห้วยผักหนาม พบว่ามีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น ขาดการพัฒนาจนไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้เพียงพอ โอกาสนี้ ได้พบปะประชาชน สร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการ ว่าจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดมาจากความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากคนในชุมชน และมีหน่วยงานภาครัฐมาบูรณาการช่วยเหลือสนับสนุนทุกด้าน โดยหลังจากลงพื้นที่ในครั้งนี้แล้ว จะรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงาน โครงการของชุมชน แล้วนำเสนอปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาสนับสนุนโครงการต่อไป

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำกับชีวิต ลำห้วยผักหนาม

นายจิตติ สุวรรณิก ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชน และมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานราชการในพระองค์ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา จัดการบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและอื่นๆ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน และได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง ร่วมกับเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ คัดเลือกชุมชนต้นแบบ จังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำกับชีวิต ลำห้วยผักหนาม

นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ลำน้ำห้วยผักหนามมีความยาว 22.5 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในสองลำห้วย คือลำห้วยผักหนาม และลำห้วยวังเฮีย ที่มีต้นน้ำมาจากป่าสงวนโคกหินลาด เขตรอยต่ออำเภอเมืองมหาสารคาม และ อำเภอวาปีปทุม ทั้งสองลำห้วยมาบรรจบกันในเขตบ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ 7 ไหลผ่านพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลงัวบา ตำบลดงใหญ่ ตำบลโคกสีทองหลาง และตำบลหนองแสง ก่อนจะไหลลงสู่ลำน้ำเสียวในเขตบ้านแดง ตำบลหนองแสง  มีชุมชนตั้งอยู่ติดลำห้วยผักหนาม จำนวน 28 หมู่บ้าน ประชากรไม่ต่ำกว่า 5,000 คน พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์จากลำห้วย กว่า 28,000 ไร่

สำหรับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อฟื้นคืนชีวิตสายน้ำให้กับพื้นที่ชุมชนที่แห้งแล้ง ตามความต้องการของชุมชน คือ 1.การขุลอกลำน้ำให้เป็นระบบตลอดสาย โดยพัฒนเป็นสายน้ำหนึ่งคลองสองถนน มีฝายกักเก็บน้ำตามแบบมาตรฐาน รถสามารถสัญจรได้เป็นระยะ คันห้วยสองฝั่งมีการบดอัดคันดินใส่หินลูกรังผิวจราจรตลอดสาย  2.ขุดลอกสระหนอง, บึง และอ่างเก็บน้ำหมู่บ้านที่สายน้ำไหลผ่าน หรือทำเป็นธนาคารน้ำตลอดสายน้ำ  3.พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร ที่ทางน้ำไหลผ่านตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ อย่างครบวงจร เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้  4.ยกระดับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนในอนาคตจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต ส่วนงบประมาณตามแผนที่จะดำเนินการ ได้แก่ ขุดลอกลำห้วยความยาว 22.5 กิโลเมตร งบประมาณ 37,800,000 บาท  ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำและระบบส่งน้ำทางท่อเพิ่ม 15 แห่ง แห่งละ 1,500,000 บาท เป็นเงิน 22,500,000 บาท  ลงหินลูกรังและบดอัดคันดินสองฝั่งลำห้วยทั้งสองฝั่งลำห้วย รวมความยาว 45 กิโลเมตร งบประมาณ เป็นเงิน 9,000,000 บาท  ขุดลอกหนองน้ำแก้มลิง ทุกตำบล 480,000 เป็นเงิน 16,800,000 บาท  ส่งเสริมอาชีพ ตำบลละ 2,000,000 บาท เป็นเงิน 8,000,000 บาท และยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวตำบลละ 3,000,000 บาท เป็นเงิน 12,000,000 บาท  รวมงบประมาณพัฒนาทั้งระบบในอนาคต 89,300,000 บาท  ใช้ระยะเวลา 5 ปี ปีละ 17,860,000 บาท

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำกับชีวิต ลำห้วยผักหนาม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำกับชีวิต ลำห้วยผักหนาม