ไวรัสโคโรน่า

อธิการบดี ม.ราชภัฏมหาสารคาม สั่งการทุกหน่วยงานจับตา”ไวรัสโคโรน่า”

อธิการบดี ม.ราชภัฏมหาสารคาม สั่งการทุกหน่วยงานจับตา”ไวรัสโคโรน่า” ล่าสุดประกาศ 6 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ระงับส่งนักศึกษาและบุคลากรเดินทางไปจีน

ม.ราชภัฏมหาสารคาม ห่วงใยนักศึกษาและบุคลากร หลังสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (๒๐๑๙-CoV) ที่มีแหล่ง เริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน นำพาซึ่งการติดเชื้อและมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เป็นจำนวนหลายราย และมีหลักฐานชัดเจนว่า มีผู้ป่วยหรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วนั้น ล่าสุด กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศแจ้งแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถาบันการศึกษา ส่งตรงถึงทุกหมาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน หวังควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าขึ้น  ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมีเนืิ้อหา 6 ข้อดังนี้

๑. นักศึกษาจีนที่เดินทางกลับบ้านที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ และยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ขอให้นักศึกษาเหล่านั้นพำนักอยู่ในประเทศจีนต่อไปเป็นระยะเวลา อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ และขอให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องและคณะ ติดต่อกับนักศึกษาเหล่านั้น เพื่อแจ้งกำหนดการ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป ทั้งนี้ ให้คณะและส่วนงานที่เกี่ยวข้องควรจัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนักศึกษา หลังจากที่เดินทางกลับมาแล้ว

๒. สำหรับนักศึกษาจีนที่พำนักในประเทศไทยและไม่ได้เดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงระยะเวลา 5 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ขอให้คณะที่มีนักศึกษาจีนกำลังศึกษาอยู่ติดต่อประสานกับนักศึกษา เหล่านั้น เพื่อขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะกับคนที่พึ่งเดินทางกลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อดังกล่าว

 

๓. ในกรณีนักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ได้เดินทาง กลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ หรือเดินทางไปในสถานที่ที่พบว่า มีการติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรนา หรือเป็นพื้นที่เสี่ยงของการระบาดของไวรัสโคโรนา ขอให้นักศึกษาหรือ บุคลากรเหล่านั้นหยุดเรียน และหยุดทำงาน โดยให้เฝ้าสังเกตอาการของตนเอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และให้อยู่เฉพาะในบริเวณที่พักส่วนตัว เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ และขอให้แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ให้คณะที่ตนสังกัดทราบ โดยให้คณะที่ได้รับข้อมูลทำการส่งข้อมูลนักศึกษาหรือ บุคลากรเหล่านั้นไปที่ศูนย์แพทย์ราชภัฏมหาสารคาม โทรศัพท์. ๐๘๘-๕๕๗๕๕๐๖ และให้เฝ้าติดตามนักศึกษา และบุคลากรที่เดินทางกลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างใกล้ชิด

๔. นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติ ระบบทางเดินหายใจ ควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบ หากมีข้อสงสัยว่าจะมีอาการของการติดเชื้อ ของโรคไวรัสโคโรนา ให้สอบถามหรือแจ้งโดยตรงมายังโรงพยาบาลมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๑๑๗๕๐ และโรงพยาบาลสุทธาเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์, ๐๔๓-๐๒๑๐๒๓ หรือศูนย์แพทย์ราชภัฏ มหาสารคาม โทรศัพท์, ๐๘๘-๕๕๗๔๕๐๖ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ขอให้นักศึกษา และบุคลากรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ขุมขน และหมั่นล้างมือให้สะอาด

 

๕. ในกรณีที่นักศึกษา บุคลากร หรือส่วนงานที่ต้องเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอให้ระงับหรือชะลอการเดินทางไว้ก่อน และหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ ขอให้หลีกเลี่ยงสถานที่ แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมขน หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และหมั่นล้างมือให้สะอาด

๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และอาจมี ความจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรวมทั้งนักศึกษาในโอกาส ต่อไป เพื่อป้องกันการระบาดของโรค โดยขอให้บุคลากรที่ทราบข้อมูลของบุคคลที่ต้องสงสัยจะติดเชื้อรายงาน ข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติมายังศูนย์แพทย์ราชภัฏมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐๘๘-๕๕๗๕๕๐๖

ซึ่งทั้ง 6 มาตรการนี้ถือเป็นการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (๒๐๑๙-CoV) นี้ร่วมกัน โดยประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ลงนามโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม