ชาวยางสีสุราช 7 ตำบล ลงขันจัดงานบุญบั้งไฟสืบสานประเพณีชาวอีสาน

ชาวยางสีสุราช 7 ตำบล ลงขันจัดงานบุญบั้งไฟสืบสานประเพณีชาวอีสาน พร้อมขบวนนางรำกว่า 300 คน รำเปิดงาน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562ที่ผ่านมา บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ชาวบ้านจาก 7ตำบล ในอำเภอยางสีสุราช ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟใหญ่ อนุรักษ์วัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวอีสาน โดยมีนายสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว นายอำเภอยางสีสุราช จ.มหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมงานนับพันคน ซึ่งจัดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยมีความเชื่อว่าชาวบ้านจะจุดไฟขึ้นฟ้า เพื่อบูชาพระยาแถน หรือ เทพเทวดาชั้นสูงที่คอยปกปักรักษาความเป็นอยู่ของมนุษย์ พร้อมจัดงานเฉลิมฉลองและรำฟ้อนถวายและขอพระยาแถน บันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ที่หว่านไว้เจริญงอกงามสมบูรณ์

นายบุญตา สาริโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียน อ.ยางสีสุราช   กล่าว่าชาวอำเภอยางสีสุราชได้ร่วมกันจัดงาปบุญบั้งไฟเพื่อสืบสานประเทณีเก่าแก่ของชาวอีสาน โดยปีนี้    อบต.ขามเรียน ร่วมกับ 6 ตำบลประกอบไปด้วย อบต.ยางสุราช อบต.แวงดง อบต.นาภู อบต.บ้านกู่ อบต.หนองบัวสันตุ อบต.ดงเมือง รวมไปถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน สถานศึกษา (ร.ร.มัทธยมยางสีสุราช)ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสานเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ให้เป็นมรดกตกทอด แก่อนุชนคนรุ่นหลังสืบไป เพื่อให้ชาวอำเภอยางสีสุราช ได้จัดกิจกรรมร่วมกันอันนำไปสู่ความภาคภูมิใจ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความสมานฉันท์ ในหมู่คณะ และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วยรำบวงสรวงศาลหลักเมือง และขบวนแห่ บั้งไฟทั้ง7ตำบลแต่ละตำบลและแต่ละขบวนได้มีการถ่ายทอดประเพณีทั้ง12เดือน หรือที่เรียกว่า ฮีต12ครอง14  รวมไปถึงขบวนแห่ผาแดงนางไอ่ ขบวนแห่กระโจมบั้งไฟ ขบวนเอ้บั้งไฟขอฝน  ขบวนขี่ม้าก้านกล้วยการรำจัมปาศรีนาฏการ และเพลงงามกุดนางใย  จากนางรำ 7 ตำบลกว่า 300 คน ซึ่งทั้ง 2 เพลงนี้เป็นเพลงใช้รำฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เมื่อ 5 ปีที่แล้ว และเป็นเพลงประจำจังหวัดมหาสารคาม