มุนีศิลป์

มหาสารคามจัด”มุนีศิลป์เฟสติวัล”นำศรัทธาและความเชื่อหลอมรวมเป็นหนึ่ง

มหาสารคามจัดงาน”พุทธศาสตร์มุนีศิลป์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นตักสิลา 2019″ นำศรัทธาและความเชื่อหลอมรวมเป็นหนึ่ง

มหาสารคาม จัดงาน”พุทธศาสตร์มุนีศิลป์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นตักสิลา 2019″ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน โดยมีฤาษี ผู้ศรัทธาต่อศาสตร์ความเชื่อและมรดกภูมิปัญญาสาขาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานทุกภาคส่วน ประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติภายในงานเป็นจำนวนมาก

“งานพุทธศาสตร์ มุนีศิลป์ภูมิปัญญาพื้นถิ่น ตักสิลา 2019” เป็นกิจกรรมที่ดีที่ได้เปิดกว้างในด้านวัฒนธรรม และศาสตร์สาขาต่างๆ ในเชิงวิชาการ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้ร่วมงานเกิดองค์ความรู้จากการได้รับชม รับฟัง ศาสตร์สาขาต่างๆ ศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาพื้นถิ่น และเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมจึงมีความจำเป็นในการส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหลังจากงานในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้นำความรู้ ความสนุกสนาน บันเทิง หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการร่วมงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว

ด้าน ว่าที่พันตรีประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายจัดงานฯ กล่าวว่า งาน “พุทธศาสตร์มุนีศิลป์ ภูมิปัญญาพื้นถิ่น ตักสิลา 2019” จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และมูลนิธิฤาษีพระมุนีฯ ได้ร่วมกำหนดแผนงานและได้ดำเนินการจัดงาน พุทธศาสตร์ มุนีศิลป์ ภูมิปัญญาพื้นถิ่นตักสิลา 2019 ขึ้น โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการแสดงศาสตร์ศิลป์ภูมิปัญญาพื้นถิ่น และการเสวนาทางด้านวิชาการขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาพื้นถิ่น ความเชื่อ ให้เกิดขึ้นในรูปแบบวิชาการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่จากการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านต่างๆ ให้เกียรติถ่ายทอดองค์ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้อีกด้วย