เบี้ยผู้สูงอายุ-เทศบาล-มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม มอบเบี้ยผู้สูงอายุ เล็งเพิ่มสิ่งอำนวยคนแก่และผู้พิการ

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี เล็งเพิ่มสิ่งอำนวยคนแก่และผู้พิการ

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ร่วมกันลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็นเบี้ยยังชีพเดือนเมษายน 2561  จำนวน 9 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนตักสิลา ชุมชนศรีสวัสดิ์ 1,2,3 ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 1,2 ชุมชนศรีมหาสารคาม และชุมชนเครือวัลย์ 1,2

เบี้ยผู้สูงอายุ-เทศบาล-มหาสารคาม

ทั้งนี้สืบเนื่องจากนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลด้านผู้สูงอายุใน ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ สำหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ สร้างความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให้การสงเคราะห์ จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงหาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม

เบี้ยผู้สูงอายุ-เทศบาล-มหาสารคาม

สำหรับการมอบเบี้ยยังชีพเพื่อสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ ยังชีพหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ และยังช่วยบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามควรแก่อัตภาพพร้อมทั้งให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยสะดวกและปลอดภัยเท่าเทียมกับสมาชิกอื่นในสังคมโดยไม่ต้องส่งเข้าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์

เบี้ยผู้สูงอายุ-เทศบาล-มหาสารคาม เบี้ยผู้สูงอายุ-เทศบาล-มหาสารคาม