ประชุมวิชาการ-นานาชาติ-เขตสุขภาพที่ 7 -มหาสารคาม

มหาสารคามพร้อมจัดวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ภาคีร่วมใจ เด็กไทยสุขภาพดี”

มหาสารคาม – จังหวัดมหาสารคามเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ภาคีร่วมใจ เด็กไทยสุขภาพดี”

จังหวัดมหาสารคามผนึกกำลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่ง ภายในกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์”ขานรับเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “ภาคีร่วมใจ เด็กไทยสุขภาพดี” The 3rd International Conference on Health 2018 All for Healthy Kids,Smart Kids ในระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม 

ประชุมวิชาการ-นานาชาติ-เขตสุขภาพที่ 7 -มหาสารคาม

ทั้งนี้ประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7  ถือเป็นโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการ เป็นการส่งเสริมพัฒนา และกระตุ้นการคิดค้นการศึกษาวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลงานวิชาการให้ได้คุณภาพสามารถนำไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับ เครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 70 แห่ง  และเครือข่ายสาธารสุขมากกว่า 100 แห่ง ประสานความร่วมมือจัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยคาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1000 คน  

ประชุมวิชาการ-นานาชาติ-เขตสุขภาพที่ 7 -มหาสารคาม

นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย แล้วนำองค์ความรู้มีใหม่เผยแพร่สู่เวทีสาธารณะ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้นวัตกรรมที่ทันสมัย และยกระดับมาตรฐานและคุณภาพบริการ สำหรับการพัฒนาระบบบริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาเด็กในยุคไทยแลนด์ 4.0

สำหรับผู้ที่ได้มาร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ จะได้พบกับ  การนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการรักษาและพัฒนาสุขภาพเด็ก การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทยและจากต่างประเทศญี่ปุ่นร่วมบรรยายและสัมมนารวม เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในทางวิชาการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้นวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ อันจะนำไปสู่การพัฒนา การสาธารณสุขของบุคลากร ในเขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากร ให้มีคุณภาพเทียบเท่านานาชาติ