เกษตร-ปลอดภัย-อินทรีย์-ของดี-มหาสารคาม

มหาสารคาม ชวนชม-ชิม-ช็อป-แชร์ มหกรรมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

มหาสารคาม…ขอเชิญ ชม ชิม ช็อป แชร์ ผลิตผลทางการเกษตรวิถีเกษตรอินทรีย์ ในงาน”มหกรรมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของดีมหาสารคามวันที่ 13 – 15 ก.พ.62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  เตรียมจัดงานแสดงผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการ ส่งเสริมกานผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัด . เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกทางด้านการค้า เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและบริการ และผลักดันให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งจำหน่ายและแหล่งผลิตสินค้าปลอดภัย

ทั้งนี้จังหวัดมหาสารคามได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนย์กลางการบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยเฉพาะด้านการเกษตร จังหวัดได้ให้ความสำคัญสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการหลายโครงการในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งภารกิจอีก และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อรองรับผู้บริโภคยุคใหม่ใส่ใจต่อสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการดำเนินงานโครงการยังขาดการเชื่อมโยงด้านตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องชัดเจน

เกษตร-ปลอดภัย-อินทรีย์-ของดี-มหาสารคาม

เกษตร-ปลอดภัย-อินทรีย์-ของดี-มหาสารคาม

สำหรับในงาน จะมีการแสดงผลิตภัณฑ์และผลิตผลสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีเกษตรกรชาวมหาสารคาม ชมนิทรรศการด้านกานเกษตรอินทรีย์ครบวงจร เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การสาธิตการเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งมีการออกร้านจากภาครัฐและเอกชน ชมศิลปวัฒนธรรมการแสดงที่สื่อถึงความเป็น ฮีตฮอย กสิกรรมอีสาน ภายในงานยังมีการลุ้นรางวัลเยอะแยะมากมายตลอดการจัดงานสามวัน ห้ามพลาด วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น – 20:00 น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จัดโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม