มหาสารคาม

มหาสารคาม…เตรียมเฮ มหาดไทยอนุมัติงบ 549 ล้าน ลงพื้นที่สร้างงานสร้างอาชีพชุมชน

มหาสารคาม…เตรียมเฮ มหาดไทยอนุมัติงบ 549 ล้านเศษ ลงพื้นที่ฯ หวังพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เตรียมเรียก 6 กลุ่มเสนอโครงการสร้างงานสร้างอาชีพชุมชน

(02-04-64) ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศลก.จังหวัดมหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รอง ผวจ.มหาสารคาม พร้อมปลัดจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล จากกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทาง การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รอง ผวจ.มหาสารคาม กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 3 รับทราบกรอบแนวคิดการจัดทำแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมรอบที่ 2 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอ วงเงิน 45,000 ล้านบาท จ.มหาสารคาม ได้รับจัดสรร 549,542,189 บาท โดยผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ลักษณะของโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะดังนี้ 1. พัฒนาสินค้าท่องเที่ยวบริการและการค้า 2. ยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร 3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน
นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รอง ผวจ.มหาสารคาม กล่าวต่อไปอีกว่า กลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์เสนอโครงการ ประกอบด้วย 1. หน่วยงานของรัฐในจังหวัด 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. ภาคประชาสังคมเครือข่ายภาคประชาชน 4. ภาคเอกชน 5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ 6. กลุ่มผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบาง/ผู้สูงอายุ โดยกลุ่มที่ 3-6 ต้องเสนอผ่านหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอจังหวัด ตามขั้นตอนต่อไป กำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.64