มมส มหาสารคาม

“มมส”ยกเลิกเปิด-ปิดเทอมแบบอาเซียน เริ่มกลับไปใช้ระบบเดิม

“มมส” ยกเลิกเปิด-ปิดภาคเรียนการศึกษาจากแบบอาเซียน กลับไปใช้ระบบเดิม เริ่มมิถุนายน ปี พศ.2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2561 ไปแล้ว เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคเรียนการศึกษาจากแบบประเทศในกลุ่มอาเซียน คือ ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม-ธันวาคม และภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม กลับมาเป็นแบบเดิม คือ ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน- ตุลาคม และภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน-เมษายน โดยจะเริ่มเปลี่ยนเวลาเปิดเทอม 1 เป็นเดือนมิถุนายน ในปี พศ.2563 กรณีนี้จะส่งผลต่อระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนการศึกษาพิเศษปี 2561 ในการนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กองทะเบียนและประมวลผลจึงได้ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี 2561 ซึ่งลงนามโดยศาสตราจารย์ปรีชาประเทพารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

การเปิด – ปิดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

เริ่มมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปรับเวลาของภาคเรียนที่ 1 เริ่มเปิดเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม และปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม เพื่อให้ตรงกับการเปิดภาคเรียนของประเทศสากลทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน กำลังจะรวมกันเป็นประชาชคมอาเซียนในปี 2558 และจับมือร่วมกันพัฒนาภูมิภาคโดยมีประเด็นด้านการศึกษาเป็นหนึ่งในหัวใจการพัฒนาภูมิภาคร่วมกัน  

แต่ขณะนั้นมีเพียง 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า และฟิลิปปินส์ ที่เปิดภาคเรียนไม่ตรงกับประเทศอื่นๆ ซึ่งการที่ประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนการปิด-เปิดเทอมให้ตรงกันทั้งอาเซียน จะทำให้เกิดความสอดคล้องกันในการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาในทุกๆ ด้าน ทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ และนักศึกษา หรือการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับตลาดอาเซียน รวมไปถึงสามารถรับนักศึกษาต่างชาติได้สะดวกเมื่อปฏิทินการศึกษาตรงกัน

ในขณะที่มีเสียงสะท้อน จากฝ่ายไม่เห็นด้วย เนื่องจากการเปิดปิดภาคเรียนของไทย จะหลีกเลี่ยงช่วงฤดูร้อน และฤดูน้ำหลาก เพราะในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม เป็นช่วงหน้าน้ำ จะส่งผลให้การเดินทางไปเรียนหนังสือเป็นไปด้วยความยากลำบาก ฉะนั้น หากปรับเวลาเปิดภาคเรียนเป็นช่วงเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม ก็จะเป็นช่วงหน้าน้ำพอดี อาจจะกระทบกับการเรียนการสอนหรือไม่ นอกจากนี้การเปิดภาคเรียนที่ 2 ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงหน้าร้อนพอดี และตรงกับเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดยาว กระทบต่อเวลาเรียนของนิสิตนักศึกษา

ทั้งนี้เมื่อการเปิด-ปิดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ผ่านไปได้ไม่กี่ปี กลับพบปัญหาตามมาหลายอย่าง โดยเฉพาะช่วงเวลาเปิดเทอมที่ไปกระทบต่อวิถีชีวิต  ช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม อากาศร้อนมาก ส่งผลให้เด็กไม่มีสมาธิในการเรียน สาขาวิชาเกษตรก็ไม่มีน้ำใช้ในการทดลอง พืชที่ปลูกในช่วงเวลานี้เหี่ยวแห้งให้ผลผลิตไม่เต็มที่ ส่วนเด็กและอาจารย์ที่เรียนในอาคารต้องเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดทั้งวัน จนส่งผลให้ค่าใช้จ่ายค่าน้ำ-ไฟสูงขึ้น การเปิดเทอมในช่วงปลายปีกระทบต่อครอบครัวที่ต้องใช้แรงงานลูกหลานในการปลูกพืชหรือเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนั้นตั้งแต่ปี 2558 จึงเริ่มมีหลายมหาวิทยาลัยกลับมาเปิด-ปิด ภาคเรียนตามเดิม รวมไปถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ มมส ที่กำลังเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนเป็นแบบเดิมเช่นกัน

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มมส ภาคการศึกษา 3/2561 ….เลื่อนวันเปิดเทอมเป็น 21 พ.ค. 2562