มมส

มมส พบสื่อมวลชน สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ชูการพัฒนา-นวัตกรรมสู่สาธารณชน

มมส พบสื่อมวลชน สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ชูการพัฒนา-นวัตกรรมสู่สาธารณชน

วันนี้ (5 มกราคม 2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “มมส พบสื่อมวลชน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพันธกิจสากล นำผู้บริหารมหาวิทยาลัย ต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมกรีนเฮ้าส์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ได้กล่าวแถลงนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมเปิดเวทีพบปะพูดคุยระหว่างผู้บริหาร สื่อมวลชน เพื่อสรุปรวบรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพัฒนาการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดโครงการขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ตลอดจนเพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีนิสิตรวมทั้งสิ้น 43,777 คน มีนิสิตต่างชาติ 1,097 คน จาก 19 ประเทศ ปัจจุบันมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 205 หลักสูตร โดยจะเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์ตรงกับสถานประกอบการ การผลิตบัณฑิตร่วมกับสถานประกอบการภายใต้หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้ชิดกับชุมชน มีการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่มุ่งบูรณาการให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาองค์ความรู้ในท้องถิ่นเพื่อยกระดับสู่สากล มียุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย โดยมุ่งผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ และบริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

และในปีพุทธศักราช 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยจนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยได้รับการจัดอันดับในระดับสากลต่าง ๆ อาทิ ได้รับการจัดอันดับ QS Asia University Rankings 2024 ที่มีความโดดเด่นในด้านการรับนิสิตแลกเปลี่ยน ,ติดอันดับโลก จาก THE: Times Higher Education World University Rankings 2024 โดยได้อันดับที่ 1501+ ร่วม ในระดับโลก และอันดับ 5 ร่วมระดับประเทศ และครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับประเทศ จากการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings 2023

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีต้นกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537 ถือกำเนิด เติบโต และพัฒนาอย่างมั่นคงและไม่หยุดยั้ง จนครบรอบ 55 ปี ในปีนี้ และเดินหน้าต่อไป เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน ให้มีความเข้มแข็งทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” และปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน