ปศุสัตว์มหาสารคามประกาศพื้นที่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า

     ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามประกาศพื้นที่ระบาดโรคพิสุนัขบ้าชั่วคราว ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคาม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามได้ออกประกาสเตือนเรื่องกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว “โรคพิษสุนัขบ้า” ซึ่งอันตรายต่อสัตว์ และมนุษย์เป็นอย่างมาก พื้นที่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม หรือในเขตเทศบาลเมือง ขอให้ทุกคนระวัง และเฝ้าสังเกตุอากาศของสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด หากมีข้อสงใสให้แจ้งสำนักงานปศุศัตว์อำเภอเมือง หรือเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ทันที  โดยประกาศดังกล่าวมีใจความว่า

       เนื่องด้วย ปรากฏว่า ในท้องที่ วัดป่าศุภมิตร สิทธาราม ชุมชนธัญญา 1 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ได้มีสุนัข เกิดโรคระบาด ชนิด โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งโรคนี้ เป็นโรคระบาด ชนิดร้ายแรง อาจติดต่อไปสู่คน สุนัข แมว หนู หรือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆได้ ฉะนั้น อาศัยตาม อำนาจ ในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จึงประกาศให้ทราบ โดยทั่วกันว่า เขตพื้นที่ บริเวณดังต่อไปนี้เป็นพื้นที่เระบาดคือพื้นที่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ไปทางทิศเหนือ จดหมู่ที่ 4 บ้านวังยาวตำบลเกิ้ง ไปทางทิศใต้ จดหมู่ที่ 13 บ้านแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน ไปทางทิศตะวันออกจดหมู่ที่ 11 บ้านหม้อ ตำบลขวาว ไปทางทิศตะวันตก จด หมู่ที่ 1 12 บ้านท่าสองคอนตำบลท่าสองคอน เป็นเขตระบาดโรคสัตว์ชั่วคราว โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 ประกาศณวันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ 2561
    เมื่อได้มีประกาศ กำหนดเขตโรคระบาด และสงสัยว่ามีโรคระบาดขึ้นแล้ว เจ้าของ สัตว์ หรือซากสัตว์ ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติ ตามมาตรา 11 12 13 14 15 16 และ 22 ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ. ศ. 2558 โดยสังเขปคือ 1 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุนัขและแมวเข้าออก หรือผ่านไปในเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาต เป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย 2 เมื่อพบสุนัขและแมวป่วยตาย โดยไม่รู้ว่าเป็นโรคระบาด หรือโดยไม่ทราบสาเหตุหรือหมู่บ้านเดียวกันพื้นที่ใกล้เคียง มีสุนัขและแมวป่วยตาย ด้วยอาการคล้ายคลึงกัน ในระยะเวลาห่างไม่เกิน 7 วันให้เจ้าของแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือสารวัตรหรือสัตวแพทย์ 3 ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ใดเคลื่อนย้ายสุนัขและแมวป่วยทั้งหมดไปจากบริเวณนั้น ในกรณีสุนัขและแมวตาย ให้เจ้าของครอบคลุมซากทรัพย์นั้นให้อยู่นะที่สัตว์ตายและห้ามมีผู้ใดเคลื่อนย้ายชำแหละหรือกระทำการอื่นใดแก่ซากศัพท์นั้น ทั้งนี้เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ สัตวแพทย์ ทุกประการ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม บทบัญญัตินี้อาจต้องโทษ จำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 

หากพบสุนัขต้องสงใสให้โทรแจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม โทร 043-777960   เทศบาลเมืองมหาสารคาม   043-725573-6 ต่อ199 และ 120 ทันที