มหาสารคาม 7 เดือน ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้า 33 ตัวอย่าง ล่าสุดพบโคติดเชื้อ ต.หนองแสง อ.วาปีฯ

มหาสารคาม พบโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 33 ตัวอย่าง ใน 5 อำเภอ เร่งฉีดวัคซีน 100 % ล่าสุดพบพิษสุนัขบ้าในโค

นายอนุชิต โพธิมาตย์ รองปลัด อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่แทนปลัด อบต.หนองแสง รักษาการนายก อบต.หนองแสง นายสุมนชาติ แสงปัญญา  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวทุกตัว ในพื้นที่ 28 หมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 วัน หลังจากได้รับวัคซีนเพิ่มเติมมาครบตามจำนวนสุนัขและแมว รวมประมาณ 2,000 ตัว โดยมีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนและเครือข่ายนายอนุชิต โพธิมาตย์ เปิดเผยว่า อบต.หนองแสง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในการรณรงค์รอบแรก และจัดประชุมประชาคมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับชุมชน เนื่องจากมีการตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์หลายตัวอย่างใน อบต.หนองแสง โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 15 พฤษภาคม 2561 พบเชื้อจำนวน 9 ตัวอย่าง แบ่งเป็นสุนัข 7 ตัวอย่าง และโค 2 ตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่างล่าสุดตรวจพบเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ในโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน เพศเมีย อายุประมาณ 2 ปี จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นคาดว่าได้รับเชื้อจากสุนัขแปลกถิ่นกัดช่วงกลางเดือนมีนาคม 2561 โดยปศุสัตว์จังหวัดได้ดำเนินการฉีดวัคซีนในพื้นที่พบเชื้อไปแล้วบางส่วนนายสุมนชาติ แสงปัญญา  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า การสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในจังหวัดมหาสารคาม มีสุนัข จำนวน 122,088 ตัว และแมว จำนวน 17,166 ตัว รวม 139,254 ตัว ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 7 พฤษภาคม 2561 จำนวน 33 ตัวอย่าง ในพื้นที่ 5 อำเภอ 18 ตำบล ได้แก่ อำเภอวาปีปทุม(7ตำบล) จำนวน 20 ตัวอย่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม(5ตำบล) จำนวน 6 ตัวอย่าง อำเภอบรบือ(4ตำบล) จำนวน 5 ตัวอย่าง อำเภอกันทรวิชัย(1ตำบล) จำนวน 1 ตัวอย่าง และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย(1ตำบล) จำนวน 1 ตัวอย่าง  ส่วนการจัดซื้อวัคซีนฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมาย 142 แห่ง (จำนวน 139,254 โด๊ส) ดำเนินการจัดซื้อแล้ว จำนวน 102 แห่ง จำนวน(112,301 โด๊ส) คิดเป็น 80.64 เปอร์เซ็นต์ และดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ จำนวน 2,476 ราย