พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ วันอังคาร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันอังคาร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกท่านที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย มีความรู้และความสามารถพร้อมแล้ว ย่อมกระตือรือร้นใฝ่ใจที่จะประกอบอาชีพการงานสร้างสรรค์ความสำเร็จ. แต่เมื่อออกไปทำงานจริงอาจจะพบว่า งานที่ต้องปฏิบัตินั้นเป็นงานหนัก งานยาก งานใหญ่ ดูจะเกินกำลังความสามารถ ที่จะปฏิบัติให้สำเร็จได้. บัณฑิตจึงจำเป็นต้องมีความอดทน และมีความศรัทธา. ความอดทนจะช่วยให้คนเราไม่ย่อท้อหรือหวั่นไหวต่อปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนความยากลำบากในการทำงาน. ส่วนความศรัทธาเชื่อมั่นว่าวิชาการเป็นเครื่องมืออย่างสำคัญสำหรับใช้ปฏิบัติงาน จะช่วยให้คนเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาวิชาการ และติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะทำงานให้สำเร็จ. จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายพยายามฝึกฝนความอดทนและปลูกฝังความศรัทธาที่ถูกต้องดังกล่าวมานี้ แล้วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่างโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ. ถ้าทำได้ ความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานที่ทุกคนปรารถนา ก็จะเป็นจุดมุ่งหมายที่อยู่ไม่ไกลเกินไปนัก

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกคนที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน.