สงกรานต์-รดน้ำ-ผู้สูงอายุ-มหาสารคาม

ชาวมหาสารคามไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ จัดงานรดน้ำดำหัวมอบความสุขในสถานสงเคราะห์คนชรา

ชาวมหาสารคาม จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและมอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

ที่สถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นางคมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้มาพบปะผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมคุณค่าคนชรา ยกย่องแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุในสังคม

 สงกรานต์-รดน้ำ-ผู้สูงอายุ-มหาสารคาม
ในส่วนกิจกรรม ได้จัดให้มีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคามที่ถึงแก่กรรมไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 จำนวนรวม 8 ราย การรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตต้อนรับปีใหม่ไทย บำรุงรักษาไว้ซึ่งศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น การมอบของที่ระลึก และกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสนุกสนานร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและผู้ที่มาร่วมงาน
 สงกรานต์-รดน้ำ-ผู้สูงอายุ-มหาสารคาม
นางคมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กล่าวว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ไม่มีโอกาสออกไปเที่ยวชมบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ภายในได้สะดวกเนื่องจากอาจติดปัญหาสุขภาพ การเดินทาง ตลอดจนบางส่วนไร้ญาติมาคอยดูแล ดังนั้นกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยสร้างสีสีนและให้ผู้สูงอายุได้เกินความเบิกบานใจ ลดความรู้สึกโดดเดียว ทำให้สุขภาพจิตและกายดีขึ้นได้
ซึ่งการจัดงานในวันนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดมหาสารคาม ภาครัฐ ภาคเอกชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในจังหวัดมหาสารคาม มาร่วมกิจกรรมและทำบุญ  รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก
สงกรานต์-รดน้ำ-ผู้สูงอายุ-มหาสารคาม