ปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  19 แห่งเกินความคาดหมาย

ปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  19 แห่งเกินความคาดหมาย

           สรุปผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 19 แห่งในจังหวัดมหาสารคาม ระบุเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.9 เปอร์เซ็นต์
สำหรับผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ทั้ง 19 แห่งของจังหวัดมหาสารคาม อย่างไม่เป็นทางการ มีดังนี้
เทศบาลเมืองมหาสารคาม นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้ 10,081 คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 39,176 คน ผู้มาใช้สิทธิ 26,054 คน คิดเป็นร้อยละ 66.51
เทศบาลตำบลแวงน่าง นายสุรฤทธิ์ รักษาชาติ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้  1,403 คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,357 คน ผู้มาใช้สิทธิ 3,474 คน คิดเป็นร้อยละ 79.73
เทศบาลตำบลวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 2,100คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,852 คน ผู้มาใช้สิทธิ 2,617 คน คิดเป็นร้อยละ 68.47
เทศบาลตำบลบรบือ นายวิสูตร จงชูวณิชย์ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 2,360 คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,129 คน ผู้มาใช้สิทธิ 2,830 คน คิดเป็นร้อยละ 68.54
เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย นายบดินทร์ ศรีชัย ผู้สมัครหมายเลข 2ได้ 2,675 คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 6,339 คน ผู้มาใช้สิทธิ 4,840 คน คิดเป็นร้อยละ 76.35
เทศบาลตำบลขามเรียง นายปราการ เจริญสุรสกล ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้3,446 คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 14,191 คน ผู้มาใช้สิทธิ 8,965 คน คิดเป็นร้อยละ 63.17
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง นายศุจีนันท์ บุตราช ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้2,853 คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 6,938 คน ผู้มาใช้สิทธิ 5,237 คน คิดเป็นร้อยละ 75.48
เทศบาลตำบลโคกพระ นายสนั่น บุญคะสีทา ผู้สมัครหมายเลข 1ได้ 1,495 คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,804 คน ผู้มาใช้สิทธิ 2,113 คน คิดเป็นร้อยละ 75.36
เทศบาลตำบลเชียงยืน นายชาญวิทย์ พุดบุรี ผู้สมัครหมายเลข 1ได้ 1,486 คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,823 คน ผู้มาใช้สิทธิ 3,044 คน คิดเป็นร้อยละ 79.62
เทศบาลตำบลโพนทอง นายจักพรรดิ์ ตรีเดช ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้2,128 คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,768 คน ผู้มาใช้สิทธิ 3,905 คน คิดเป็นร้อยละ 81.9
เทสบาลตำบลนาเชือก นายเพิ่มพล ไกรวงษ์ เดช ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้1,303 คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,023 คน ผู้มาใช้สิทธิ 2,363 คน คิดเป็นร้อยละ 78.17
เทศบาลตำบลนาดูน นายชัยยุทธ นียากร ผู้สมัครหมายเลข 1ได้ 2,493 คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,717 คน ผู้มาใช้สิทธิ 2,909 คน คิดเป็นร้อยละ 78.26
เทศบาลตำบลหัวดง สิบเอกอุดม อินทรศิลา ผู้สมัครหมายเลข 2ได้1,595 คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,314 คน ผู้มาใช้สิทธิ 3,018 คน คิดเป็นร้อยละ 69.96
เทศบาลตำบลหนองไผ่ นายพยนต์ บุญเพ็ง ผู้สมัครหมายเลข 1ได้ 1,251 คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,047 คน ผู้มาใช้สิทธิ 2,211 คน คิดเป็นร้อยละ 72.56
เทศบาลตำบลแกดำ นางสาวดาริกา สารสิทธิ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้1,570 คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,381 คน ผู้มาใช้สิทธิ 3,117 คน คิดเป็นร้อยละ 71.15
เทศบาลตำบลมิตรภาพ นายทองอินทร์ มาตรา ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้2,133 คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,621 คน ผู้มาใช้สิทธิ 4,186 คน คิดเป็นร้อยละ 74.47
เทศบาลตำบลกุดปลาดุก นายภาคภูมิ กองเพชร ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้2,264 คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 6,460 คน ผู้มาใช้สิทธิ 4,602 คน คิดเป็นร้อยละ 71.24
เทศบาลตำบลหนองกุง นางบัวบาน พันเดช ผู้สมัครหมายเลข 2ได้ 1,320 คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,337 คน ผู้มาใช้สิทธิ 2,664 คน คิดเป็นร้อยละ 79.83
เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย นางรัตนา เลิศวิชากุล เดช ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 2,782 คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 7,395 คน ผู้มาใช้สิทธิ 5,342 คน คิดเป็นร้อยละ 72.24