ธรรมยาตรา-พระธานตุนาดูน-โรงพยาบาลมหาสารคาม

เดินธรรมยาตราระยะทาง 89 กม. เส้นทางสู่พระธาตุนาดูน

เดินธรรมยาตรา  “ทำดีด้วยหัวใจ ด้วยธรรมะปฏิบัติ” เส้นทางจากโรงพยาบาลมหาสารคาม ถึงพระธาตุนาดูน ระยะทาง 89 กม.

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากร ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ หน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม และวัดขุนพรหมดำริจัดกิจกรรมโครงการธรรมยาตราครั้งที่ 3 “ทำดีด้วยหัวใจ ด้วยธรรมะปฏิบัติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10  กำหนดเส้นทางจากโรงพยาบาลมหาสารคามถึงพระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ระยะทาง 89 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 121 คน แบ่งเป็นบุคลากรภายในโรงพยาบาล 60 คน และบุคลากรภายนอกโรงพยาบาลประกอบด้วยประชาชนทั่วและและญาติธรรมอีกจำนวน 61 คน

ธรรมยาตรา-พระธานตุนาดูน-โรงพยาบาลมหาสารคาม ธรรมยาตรา-พระธานตุนาดูน-โรงพยาบาลมหาสารคาม

ธรรมยาตราครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระครูสารกิตประยุต(ดร.) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดขุนพรหมดำริ นำคณะพระภิกษุสงฆ์ร่วมเดินธรรมยาตราและเป็นพระวิทยากร ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหลักธรรมในกาครองตน ครองงาน

ธรรมยาตรา-พระธานตุนาดูน-โรงพยาบาลมหาสารคาม ธรรมยาตรา-พระธานตุนาดูน-โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า ชมรมจริยธรรม รพ.มหาสารคาม ได้จัดทำโครงการกิจกรรมธรรมะยาตราปีที่ 3 “ทำดีด้วยหัวใจ ด้วยธรรมะปฏิบัติ” เส้นทางจากโรงพยาบาลมหาสารคามถึงพระบรมธาตุนาดูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 และเพื่อพัฒนาคุณภาพจิตใจคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรปรับพฤติกรรมการทำงานให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ตลอดจนนำหลักธรรมะมาประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพบริการ ที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

ธรรมยาตรา-พระธานตุนาดูน-โรงพยาบาลมหาสารคาม ธรรมยาตรา-พระธานตุนาดูน-โรงพยาบาลมหาสารคาม

ทั้งนี้ตลอดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกเดินธุดงค์ ทำทาน ปฏิบัตศีลและภาวนา ทำวัตรเช้า-เย็น รับฟังธรรมเทศนา พัฒนาจิตปัญญา การเดินสมาธิรอบองค์พระธาตุนาดูน ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยทั่วประเทศ โดยพระอาจารย์วิทยากร รวมถึงแนะนำหลักพุทธศาสนามาประยุกต์สู่ผู้รับบริการ ซึ่งจะส่งเสริมบรรยากาศการทำความดี ให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของโรงพยาบาลมหาสารคาม ว่าจริยธรรมดีมีมาตรฐานบริการสังคมอุดมความรู้สู่หัวใจความเป็นมนุษย์ต่อไป

ธรรมยาตรา-พระธานตุนาดูน-โรงพยาบาลมหาสารคาม