ถนนฅนมอ-มมส-มหาวทิยาลัยมหาสารคาม-มหาสารคาม

เดินเที่ยว”ถนนฅนมอ”ช๊อปปิ้งสินค้าไอเดียหลากหลาย ฝีมือนิสิต ม.มหาสารคาม

เดินเที่ยว”ถนนฅนมอ” ช๊อปสินค้าไอเดียหลากหลาย ชมโชว์ผลงานความคิดสร้างสรรค์ฝีมือ นิสิต ม.มหาสารคาม

ที่บริเวณถนนรอบอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม องค์การนิสิต ร่วมกับ สโมสรนิสิต ชมรมและกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถนนฅนมอ โดยใช้ถนนบริเวณรอบอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดพื้นที่จัดแสดงโชว์ผลงานกิจกรรมต่างๆ โดยมี อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยมชมร้านค้าและนิทรรศการของนิสิต ชมการแสดงดนตรีของนิสิต

นายกนกพงศ์ ทองใบ นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการถนนฅนมอ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต ได้แสดงออกถึงความสามารถหรือกิจกรรมของตนเอง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นผู้ประกอบการ และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตภายในมหาวิทยาลัย ได้มีรายได้พิเศษ โดยกำหนดจัดขึ้นวันนี้เป็นวันแรก และกำหนดจัดครั้งถัดไป ในทุกวันพุธ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 17.00 – 21.00 น. โดยกิจกรรมมีนิสิต ชมรม ผู้ประกอบการ ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ประกอบไปด้วย สินค้าแฮนด์เมค สินค้าประเภทมือสอง สินค้าประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือด้านการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง (วงแคน) และการแสดงจากชมรม Copag band วิทยาลัยการเมืองการปกครองด้วย

อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมโครงการ ถนนฅนมอ ได้รับการตอบรับจากชมรมและกลุ่มนิสิตองค์กรต่างๆ รวมไปถึงนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในการออกร้านขายสินค้าและการใช้พื้นที่ตรงนี้ เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อนำความรู้และทักษะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้จริงใน เพื่อให้นิสิตและองค์กรต่างๆ ได้ใช้เวลาว่างในการคิดสร้างสรรค์กิจกรรมนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน ตลอดจนให้ชุมชนเกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่เด็กรุ่นหลังต่อไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึกกระบวนการคิดแบบนักการตลาดและเศรษฐศาสตร์ ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด