ดราม่า-ประท้วง-บัญชี-คณะบัญชี-มมส.-มหาสารคาม-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปิดปมดราม่า คณะบัญชี มมส ฮือชูป้ายประท้วงไม่เอาคณบดี

เปิดปมดราม่า…นิสิตคณะบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม ฮือชูป้ายประท้วงไม่เอาคณบดี เผยเก็บค่าเทอมแพง แต่อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนชำรุด ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  เกิดปัญหามานานแต่ไม่ปรับปรุง กระทบคุณภาพการเรียน

หลังเกิดกระแสความไม่พอใจของนิสิตคณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในด้านการบริหารของคณะ โดยนิสิตมองว่าไม่มีประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอน ปัญหาเหล่านี้ถูกสะสมและไม่ได้รับการแก้ไข จนล่าสุดกลายเป็นการแสดงออกถึงขั้นมีการติดป้ายประท้วง “ไม่เอาคณบดี” ไปในเกือบทุกจุดของอาคารเรียน แต่ไม่นานป้ายทั้งหมดก็ถูกเก็บออกภายในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมกับการที่ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องยื่นมือเข้ามาไกล่เกลี่ยหาทางออก ก่อนเรื่องจะบานปลาย

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561  ที่ห้อง 903  อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มีการพูดคุยถึงปัญหาและทางออกของคณะบัญชีและการจัดการ  โดยเป็นการร่วมแสดงความคิดเห็นจากนิสิต  อาจารย์  และบุคลากรของคณะบัญชี  โดยมี  ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง  รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์  คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ  ร่วมรับฟังปัญหาและทางออก  โดยได้มีการการแสดงความคิดเห็นของคณาจารย์และนิสิต  ถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น  ตั้งแต่ที่มีการแต่งตั้งคณบดีคนใหม่ คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์  คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เข้ามาดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 3/2559  จนถึงปัจจุบัน  ทำให้มีเสียงสะท้อนจากคณาจารย์และนิสิต  ในหลาย ๆ ด้าน  ยกตัวอย่างเช่น  บริเวณที่อ่านหนังสือ  และบริเวณที่รับประทานอาหารภายในคณะฯ  ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  มีการถอดพัดลมที่ติดตั้งอยู่บริเวณที่อ่านหนังสือของนิสิตออกไปโดยไม่ทราบสาเหตุ  พื้นที่ของโรงอาหารที่ย้ายไปใหม่อยู่ติดกับห้องน้ำ  ทำให้มีกลิ่นที่พึงประสงค์  ลอยมากับอากาศสร้างมลภาวะทางอากาศให้กับนิสิต  พื้นที่ลานจอดรถไม่เพียงพอต่อปริมาณรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของนิสิต  รวมถึงไฟส่องสว่างที่บางวันก็เปิดบางวันก็ไม่เปิด  ทำให้นิสิตเสี่ยงต่อความปลอดภัย

ดราม่า-ประท้วง-บัญชี-คณะบัญชี-มมส.-มหาสารคาม-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เสียงตามสายของคณะฯ ที่ใช้งบประมาณในการดำเนินการกว่า 500,000 บาท  ซึ่งนิสิตมองว่าไม่มีประโยชน์  เพราะยุคนี้เป็นยุค 4.0  การใช้สื่อโซเชี่ยลมีเดียน่าจะมีประโยชน์มากกว่า  ปัญหาสัญญาณ Wi-fi ของคณะ  ที่ติดขัดตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา  ซึ่งนิสิตมีความจำเป็นต้องใช้ในการสืบค้นข้อมูล  และทำงานส่งอาจารย์  ซึ่งก่อนหน้านี้สัญญาณ Wi-fi ถือว่าดีมาก  แต่ทางคณะไม่ได้มีการดำเนินการต่อสัญญากับผู้ให้บริการ  แต่ผลกระทบก็มาตกอยู่กับตัวนิสิต  ที่ไม่มีสัญญาณที่ดีพอในการทำงาน  นอกจากนี้ยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน  เช่น  โปรเจคเตอร์  ที่หลอดภาพมีความผิดเพี้ยน  หลอดไฟขาด  หรือคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน  ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  รวมไปถึงห้องน้ำสำหรับนิสิต  ที่อุปกรณ์ชำรุด  ขาดการซ่อมแซม  ไม่มีกระดาษชำระ  มีกลิ่นไม่พึงประสงค์  เป็นต้น
ดราม่า-ประท้วง-บัญชี-คณะบัญชี-มมส.-มหาสารคาม-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่วนในด้านการจัดการเรียนการสอน มีการจัดกลุ่มเรียนขนาด 140 – 180 และบางชั้นเรียนมีมากกว่า 200 คน ซึ่งมองว่าจำนวนนิสิตมากเกินไป  อาจเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  ในบางรายวิชา  เช่น  รายวิชาบัญชีขั้นกลาง  และการเงินธุรกิจ  เหตุใดจึงไม่มีการเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน  ทั้งที่เป็นรายวิชาที่มีนิสิตตกเป็นจำนวนมากและเป็นวิชาที่มีวิชาตัวต่อเนื่อง ส่วนการจัดตารางเรียนที่มีการจัดนิสิตระบบเทียบเข้า 2 ปีต่อเนื่อง  ร่วมกับนิสิตหลักสูตร 4 ปี  ในกลุ่มและรายวิชาเดียวกัน  ซึ่งนิสิตทั้งสองระบบมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน  ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน   นอกจากนี้ยังมีการปิดหลักสูตรการจัดการการประกอบการ  ซึ่งไม่ได้มีการชี้แจงนิสิตและคณาจารย์ประจำหลักสูตรแต่อย่างใด  ทำให้นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีความกังวลต่อชื่อเสียงและคุณภาพหลักสูตรของตน  เป็นต้น
ดราม่า-ประท้วง-บัญชี-คณะบัญชี-มมส.-มหาสารคาม-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ซึ่งทางผู้บริหารและคณบดีคณะบัญชีฯ  ได้มาร่วมรับฟังและตอบข้อสงสัยของคณาจารย์และนิสิต  โดยมีบางช่วงบางตอนทางคณบดีคณะบัญชีฯ  ได้ชี้แจงในเรื่องของ  เสียงตามสาย  ซึ่งได้มีการตรวจรับงานไปแล้วว่า  เสียงตามสายนั้นทางคณะติดตั้งจุดประสงค์หลักคือใช้ในช่วงงานรับพระราชทานปริญญาบัตร  เพื่อใช้ในการประกาศต่าง ๆ ซึ่งจะไม่ได้ใช้ในเวลาปกติ  ซึ่งสร้างความคลางแคลงใจให้กับทั้งนิสิตและคณาจารย์  ว่าเป็นการใช้งบประมาณโดยสิ้นเปลือง  อีกทั้งปีนี้ในการรับพระราชทานปริญญาบัตร  ได้เปลี่ยนสถานที่เป็นหอประชุมใหม่  ซึ่งตั้งอยู่ที่ม.เก่า  ทำให้เสียงตามสายไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง  ซึ่งในยุค 4.0 นี้สื่อโซเชี่ยลน่าจะมีประโยชน์กว่าเสียงตามสาย

ดราม่า-ประท้วง-บัญชี-คณะบัญชี-มมส.-มหาสารคาม-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.จินดารัตน์ ปีมณี ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองปัญหา  คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กล่าวว่า  สืบเนื่องจาก  คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เซ็นต์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการคณะ  คณะบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คำสั่งที่ 431/2561  ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561  ซึ่งรายนามของคณะกรรมการชุดนี้ทั้ง 33 คน  เป็นคณาจารย์ที่เคยยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องขอให้พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดกับนิสิตและคณาจารย์ของคณะบัญชีและการจัดการ  ซึ่งทางคณาจารย์และนิสิต  ประสบกับปัญหาในช่วงเวลานับจากภาคเรียนที่ 3/2559  จนถึงปัจจุบัน  โดยตนเองยอมรับว่าเป็น 1 ใน 33 คนที่ได้ไปยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  แต่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มีการเปิดเผยรายชื่อคณาจารย์ทั้ง 33 คน  จึงเป็นที่มาของคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองปัญหาของคณะบัญชีขึ้นมา  โดยที่มีบุคคลอื่นเข้ามาปะปนเลย  ทำให้คณาจารย์มีความรู้สึกหดหู่  บั่นทอนขวัญกำลังใจ  และความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งตนก็ได้ทำหน้าที่ประธาน  คือการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นภายในคณะ และนำเรียนในที่ประชุมในวันนี้  ซึ่งนิสิตที่มาร่วมแสดงออกต่างก็ติดสัญลักษณ์เป็นริบบิ้นสีฟ้า  หรือสวมใส่เสื้อสีฟ้า  ซึ่งเป็นสีของคณะ  เพื่อแสดงพลัง  และไม่เห็นด้วยกับการบริหารงานของคณบดี  โดยทั้งหมดในวันนี้มีผู้บริหารมารับฟังถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  ก็อยากให้นำเสียงสะท้อนของนิสิต  ไปรวบรวมและทางแนวทางจัดการออกมา  ซึ่งทางตนในฐานะประธานก็ถือว่าได้ทำหน้าที่แล้ว  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามติของประชาคมคณะบัญชีและการจัดการคืออะไร  หวังว่าทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามประชาคมของคณะบัญชีและการจัดการ

ดราม่า-ประท้วง-บัญชี-คณะบัญชี-มมส.-มหาสารคาม-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อหลายฝ่าย ซึ่งการพูดคุยกับแหล่งข่าวภายในคณะได้ทราบแต่เพียงว่าคณบดีได้ทราบข้อมูลทุกข้อแล้ว และกำลังทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกร่วมกัน ซึ่งคาดว่าข้อร้องเรียนจะได้รับพิจารณาปัญหา โดยจัดการแก้ไขส่วนที่นิสิตและคณะจารย์เป็นข้อ ๆ  และหยิบยกมาตรการณ์เร่งด่วนมาแก้ไขที่อาจกระทบคุณภาพการเรียนการสอนก่อน และสำคัญที่สุดคือให้เกิดความพึงพอใจร่วมกันทุกฝ่ายต่อไป