อนุบาลกิติยามอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนอนุบาลกิตติยามอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดยที่ศาลา 25 ปี โรงเรียนอนุบาลกิติยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลกิติยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับประกาศนียบัตร จำนวน 174 คน รวมถึงผู้ปรกครองเดินทางมาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

นางกิตติยา มณีภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกิติยา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันนี้  เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตให้ประสบ ความสำเร็จ มีหลักฐานแสดงถึงความภาคภูมิใจเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมอันดีของสังคมในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนที่เรียนตี และนักเรียนที่มีภาวะผู้นำ มีจิตสาธารณะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม ได้มีหลักฐานแห่งความภาคภูมิใจ เพื่อยกย่องผู้ปกครองที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี สม่ำเสมอ รวมทั้งให้การสนับสนุน กิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยกย่อง

ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนระดับอนุบาลจำนวน 407 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 945 คน มีครู 99 คน พนักงาน 13 คน ในปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับประกาศนียบัตร จำนวน 174 คน นักเรียนเรียนดี บำเพ็ญประโยชน์เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมดีเด่น จำนวน 23 คน และผู้ปกครอง ดีเด่นจำนวน 7 ครอบครัว